Tin tức & sự kiện

22/01/2023

Hồi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong ba năm từ 2019 đến 2021, trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh dẫn vốn trung và dài hạn lớn nhất, vượt qua nguồn vốn tín dụng ngân hàng và huy động từ thị trường cổ phiếu. Để xử lý vấn đề trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, mấu chốt như đã nói phải là câu chuyện niềm tin. Thay vào đó, một bộ phận lớn doanh nghiệp huy động trái phiếu vẫn là làm thật, đầu tư thật, có sản phẩm thật, không phải là đổ tiền vào những thứ không mang lại giá trị hay rủi ro lớn.

11/01/2023

TIN: Ngày đăng ký cuối cùng Gửi thông báo cho cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 - Thời gian thực hiện: Theo thông báo cụ thể sau - Địa điểm thực hiện: Theo thông báo cụ

28/12/2022

TIN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

20/12/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023

19/12/2022

TIN: Công văn của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

05/12/2022

TIN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/12/2022

TIN: Hồ Minh Tâm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 417,000 CP vào ngày 28/11/2022

05/12/2022

TIN: Lê Phương Hải - Phó Tổng Giám đốc đã mua 150,000 CP vào ngày 28/11/2022

05/12/2022

TIN: Huỳnh Lê Khanh - Phó Tổng Giám đốc đã mua 13,000 CP vào ngày 28/11/2022

05/12/2022

TIN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

05/12/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

TIN: Hồ Minh Tâm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đăng ký mua 417,000 CP vào ngày 28/11/2022

24/11/2022

TIN: Lê Phương Hải - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 150,000 CP vào ngày 28/11/2022

24/11/2022

TIN: Huỳnh Lê Khanh - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 13,000 CP vào ngày 28/11/2022

23/11/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

TIN: Lê Phương Hải - Phó Tổng Giám đốc đã mua 0 CP vào ngày 10/11/2022

17/11/2022

TIN: Nguyễn Lân Trung Anh - Ủy viên HĐQT đã mua 90,000 CP vào ngày 10/11/2022

17/11/2022

TIN: Hồ Minh Tâm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 160,000 CP vào ngày 10/11/2022

16/11/2022

TIN: Ông Phạm Hải Âu - Ủy viên HĐQT đã mua 90,000 CP vào ngày 10/11/2022

16/11/2022

TIN: Ông Trần Việt Phương - Trưởng BKS đã mua 90,000 CP vào ngày 09/11/2022