Tin tức & sự kiện

19/09/2022

TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Trình Đại hội đổng cổ đông xem xét, thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

08/09/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

05/09/2022

TIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/08/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

TIN: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

VietCredit báo lãi 6 tháng hơn 49 tỷ đồng

Kết thúc nửa đầu năm 2022, Công Ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit, UPCoM: TIN) báo lãi trước thuế hơn 49 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu tăng 11% so với đầu năm, lên hơn 525 tỷ đồng.

16/08/2022

TIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

TIN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

TIN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

TIN: Thay đổi nhân sự

06/05/2022

TIN: Ông Hồ Hồng Hải được bổ nhiệm làm Thành viên BKS thay Bà Phạm Lê Lạc Thư từ 29/04/2022

06/05/2022

TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2022

TIN: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên.
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung nội dung hoạt động của Công ty trong giấy phép hoạt động – (1) nghiệp vụ cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật và (2) nghiệp vụ gửi tiền, nhận tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật;
+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty – áp dụng với công ty đại chúng;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của Hệ thống Kiểm soát nội bộ năm 2023;
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác được Hội đồng quản trị phê duyệt và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

14/04/2022

TIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/04/2022

TIN: Giải trinh chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

05/04/2022

TIN: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước