Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 TKG - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

01/02/2023

TKG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

TKG: Báo cáo tài chính quý 4/2022

05/01/2023

TKG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

16/12/2022

TKG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

TKG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 12 năm 2022

29/11/2022

TKG: CBTT tiếp nhận Đơn từ nhiệm các thành viên HĐQT: bà Nguyễn Như Xuân Trang, bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy

23/11/2022

TKG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

22/11/2022

TKG: Thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 và ngày chốt quyền tham dự họp

21/11/2022

Giao dịch bổ sung - 3,390 CP

25/10/2022

TKG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

TKG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

21/10/2022

TKG: Công bố thông tin nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

22/09/2022

TKG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TKG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

29/08/2022

Giao dịch lần đầu - 6,315,312 CP

23/08/2022

TKG: Ngày 29/8/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (TKG)

19/08/2022

TKG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022