Tin tức & sự kiện

22/09/2022

TKG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TKG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

29/08/2022

Giao dịch lần đầu - 6,315,312 CP

19/08/2022

TKG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

TKG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

Giao dịch trở lại HNX

16/08/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

15/08/2022

TKG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/08/2022

TKG: Ngày 17/08/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

26/07/2022

TKG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

Chủ nhãn Inox và đệm Tùng Khánh được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 20/07 đã ra quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

13/06/2022

Giao dịch bổ sung - 1,222,312 CP

08/06/2022

TKG: Ngày 13/06/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

30/05/2022

TKG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,222,312 cổ phiếu

23/05/2022

TKG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

TKG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

TKG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

28/04/2022

TKG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:24

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKG của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 24% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 24 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là 120 x 24% = 28,8 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu, số 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở công ty địa chỉ: số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.