Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 TLD - Lợi nhuận giảm 11,28% trong năm 2022.

18/01/2023

TLD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

TLD: Giải trình chênh lệch BCTC quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

24/10/2022

TLD: Giải trình chênh lệch BCTC quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

24/10/2022

TLD: BCTC quý 3 năm 2022

24/10/2022

TLD: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

04/10/2022

TLD: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

08/09/2022

TLD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

07/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 32,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

06/09/2022

TLD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ

05/09/2022

TLD: Quyết định thay đổi niêm yết

30/08/2022

TLD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

TLD: BCTC quý 2 năm 2022

30/08/2022

TLD: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

26/08/2022

TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

22/08/2022

TLD: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 5)

15/08/2022

TLD: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

12/08/2022

TLD: Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TLD

11/08/2022

TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Ngọc

11/08/2022

TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Quân