DNSE Detail Stock TLD

HOSE: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

TLD

Tin tức

TLD: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

TLD

+3.56%

06/06/2024

TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

TLD

-2.64%

15/05/2024

TLD: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ - tăng điều lệ

TLD

+0.63%

09/05/2024

TLD: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TLD

+0.42%

04/05/2024

TLD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 so với quý 1/2023

TLD

0.00%

02/05/2024

TLD: Báo cáo thường niên năm 2023

TLD

+1.64%

19/04/2024

TLD: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

TLD

+1.14%

11/04/2024

TLD: Giải trình và biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

TLD

-3.30%

09/04/2024

TLD: Bị cảnh báo

TLD

-1.98%

08/04/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

TLD

-2.64%

05/04/2024

HOSE đưa cổ phiếu TLD vào diện cảnh báo

TLD

-3.05%

02/04/2024

HOSE đưa cổ phiếu TLD vào diện cảnh báo

HOSE vừa cắt margin thêm 11 mã cổ phiếu

TLD

-3.05%

C32

+0.56%

+11

02/04/2024

HOSE vừa cắt margin thêm 11 mã cổ phiếu

TLD: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TLD

-3.05%

02/04/2024

HOSE thêm 11 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

TLD

-0.38%

C47

0.00%

+6

02/04/2024

HOSE thêm 11 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

TLD: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TLD

-0.19%

02/04/2024

TLD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 kiểm toán so với năm 2022

TLD

+0.19%

01/04/2024

TLD: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2023

TLD

+0.19%

01/04/2024

TLD: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC năm 2023 trước và sau kiểm toán

TLD

+0.19%

01/04/2024

TLD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

TLD

-0.38%

22/03/2024

TLD: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

TLD

-0.19%

14/03/2024