Tin tức & sự kiện

08/09/2022

TLD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

07/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 32,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

06/09/2022

TLD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ

05/09/2022

TLD: Quyết định thay đổi niêm yết

30/08/2022

TLD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/08/2022

TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

22/08/2022

TLD: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 5)

15/08/2022

TLD: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

12/08/2022

TLD: Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TLD

11/08/2022

TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Ngọc

11/08/2022

TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Quân

09/08/2022

TLD: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

09/08/2022

TLD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

09/08/2022

TLD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

02/08/2022

TLD: Cập nhật, bổ sung thông tin trên BCTC riêng quý 2/2022

02/08/2022

TLD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Ngọc

02/08/2022

TLD: Thông báo chào bán cổ phiếu riêng lẻ

02/08/2022

TLD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Quân

27/07/2022

TLD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

TLD: Thông báo nhận được quyết định của Công an Tỉnh Quảng Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính