Tin tức & sự kiện

17/08/2022

TNS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/07/2022

TNS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

TNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/05/2022

TNS: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

21/04/2022

TNS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

TNS: Thay đổi nhân sự

07/04/2022

TNS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

TNS: Thay đổi nhân sự

25/03/2022

TNS: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

TNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

15/03/2022

TNS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNS của CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 ngày 06/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại hội trường CTCP Thép tấm lá Thống Nhất. Đường số 14, KCN Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

23/02/2022

TNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/02/2022

TNS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/01/2022

TNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2022

TNS: Báo cáo tài chính quý 4/2021

14/01/2022

TNS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

25/12/2021

TNS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/12/2021

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNS của CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 14/01/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất. Địa chỉ: đường số 14, KCN Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: Thông qua Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

10/12/2021

TNS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021