DNSE Detail Stock TOT

HNX: CTCP Transimex Logistics

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

TOT

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

TOT

-1.01%

12 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/06

TOT

0.00%

BIO

0.00%

+4

29 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/06

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/6

TOT

+1.05%

KSB

-1.82%

+11

18/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/6

TOT: Ngày 03/03/2025, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên niêm yết bổ sung

TOT

0.00%

23/05/2024

TOT: Quyết định về viêc chấp thuận niêm yết bổ sung

TOT

-3.38%

13/05/2024

TOT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TOT

0.00%

10/04/2024

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TOT

0.00%

10/04/2024

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TOT

0.00%

18/03/2024

TOT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

TOT

0.00%

05/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/3

TOT

0.00%

NT2

+0.76%

+7

05/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/3

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

TOT

-2.00%

04/03/2024

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TOT

0.00%

04/03/2024

TOT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TOT

+3.93%

19/02/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/2

TOT

0.00%

VCG

-0.79%

+3

01/02/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/2

TOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

TOT

-1.11%

16/01/2024

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TOT

-1.08%

11/01/2024

Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2023

TOT

-0.50%

24/11/2023

TOT (CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS) - Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TOT

0.00%

23/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

TOT

-0.50%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

TOT

-0.50%

09/11/2023