Tin tức & sự kiện

26/09/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

TOT: CBTT v.v ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét

20/09/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

TOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/09/2022

TOT: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

16/09/2022

TOT: Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT,BKS

16/09/2022

TOT: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

07/09/2022

TOT: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

06/09/2022

TOT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

30/08/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

TOT: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

30/08/2022

TOT: Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/08/2022

TOT: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

19/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 14h00 ngày 17/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khu BT Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:
+ Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị.
+ Bầu lại thành viên Ban kiểm soát.
+ Một số nội dung khác

18/08/2022

TOT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

TOT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/08/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

TOT: Đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Minh Tuấn

03/08/2022

TOT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022