Tin tức & sự kiện

14/12/2022

TTA: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án Thủy điện Nậm Búng, tỉnh Yên Bái

13/12/2022

TTA: Nghị quyết miễn nhiệm thành viên ban KTNB

21/10/2022

TTA: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

21/10/2022

TTA: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

20/09/2022

Giao dịch bổ sung - 11,663,033 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã CK: TTA) như sau:

12/09/2022

TTA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

12/09/2022

TTA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

07/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,663,033 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

05/09/2022

TTA: Quyết định thay đổi niêm yết

26/08/2022

TTA: Nhắc nhở chậm cbtt báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/08/2022

TTA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

26/08/2022

TTA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

12/08/2022

TTA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

12/08/2022

TTA: BCTC Tóm tắt Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

TTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

TTA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC Tổng hợp quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

TTA: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

27/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã CK: TTA) như sau:

21/07/2022

TTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

18/07/2022

TTA: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức