Tin tức & sự kiện

18/08/2022

TTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

TTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

TTP: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán 2022

04/07/2022

TTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại phòng Tài chính kế toán - CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến (Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 04/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

TTP: Công bố thông tin thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2021 (Trước thời hạn)

31/05/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2022

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

TTP: Thay đổi nhân sự

20/04/2022

TTP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

TTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

TTP: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.
          - Nội dung họp: + Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và/hoặc về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Mức thưởng cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

21/03/2022

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/02/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/02/2022

TTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

TTP: Báo cáo tài chính quý 4/2021