Tin tức & sự kiện

31/01/2023

TW3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/01/2023

Công ty đông dược bán Sâm nhung bổ thận, Cao sao vàng lãi đều đặn hơn trăm tỷ mỗi năm, EPS trên 12.000 đồng/cp

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (mã chứng khoán DP3) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022. Trong quý 4, doanh thu DP3 đạt 126 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 51 tỷ đồng, lần lượt đạt mức tăng trưởng 18% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, dù doanh thu khiêm tốn so với các công ty cùng ngành nhưng lợi nhuận của DP3 không hề thua kém.

16/12/2022

TW3: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

TW3: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

TW3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

TW3: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

22/06/2022

TW3: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/05/2022

TW3: Thông báo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

05/05/2022

TW3: Quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ lần 1 năm 2022

05/05/2022

TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

TW3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/04/2022

TW3: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

TW3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

TW3: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TW3 của CTCP Dược Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo giấy mời họp
          - Nội dung họp: Thông báo sau theo giấy mời họp

11/03/2022

TW3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/01/2022

TW3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

TW3: Thông báo ký HĐ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam