Tin tức & sự kiện

23/06/2022

TW3: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

23/06/2022

TW3: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/05/2022

TW3: Thông báo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

06/05/2022

TW3: Quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ lần 1 năm 2022

05/05/2022

TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

TW3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/04/2022

TW3: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

TW3: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TW3 của CTCP Dược Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo giấy mời họp
          - Nội dung họp: Thông báo sau theo giấy mời họp

11/03/2022

TW3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

TW3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

TW3: Thông báo ký HĐ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

30/11/2021

TW3: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

04/11/2021

TW3: Thay đổi nhân sự

05/10/2021

TW3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

24/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TW3 của CTCP Dược Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 bắt đầu từ ngày 22/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/06/2021

TW3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2021

TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2021

TW3: Thay đổi nhân sự