DNSE Detail Stock UNI

HNX: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt

Dịch vụ viễn thông tích hợp

logo

UNI

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

UNI

-2.22%

05/04/2024

UNI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

UNI

0.00%

05/04/2024

UNI: Nghị quyết HĐQT v/v hồ sơ chào bán riêng lẻ

UNI

+2.13%

05/04/2024

UNI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

UNI

-3.95%

13/03/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

UNI

+3.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 1/2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:12

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

UNI

+3.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền 500 đồng/CP

UNI

+3.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2023

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

UNI

+3.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

UNI

+3.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2006 bằng tiền 700 đồng/CP

UNI

+3.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 1/2006 bằng tiền 800 đồng/CP

UNI

+0.94%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

UNI

+0.94%

09/11/2023