Tin tức & sự kiện

24/08/2022

UNI: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán tại BCTC bán niên 2022

19/08/2022

UNI: Đưa cổ phiếu UNI vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

18/08/2022

UNI: Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

UNI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

UNI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

UNI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/07/2022

UNI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

UNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Thanh Thảo

27/05/2022

UNI: Thay đổi nhân sự

24/05/2022

UNI: Giải trình doanh thu và lợi nhuận chênh lệch tại BCTC năm 2021

23/05/2022

UNI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/05/2022

UNI: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

UNI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

UNI: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

UNI: Vũ Thị Kim Liên - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

08/03/2022

UNI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

UNI: Đính chính thông tin sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn và thông tin giao dịch người có liên quan

18/02/2022

UNI: Vũ Thị Kim Liên - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP

17/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UNI của CTCP Viễn Liên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo trong thư mời tùy thuộc tình hình
thực tế
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

15/02/2022

UNI: Biến động cổ đông lớn sau cuộc “thay máu” nhân sự cấp cao

Tại CTCP Viễn Liên (HNX: UNI), 2 cá nhân vừa mua vào tổng cộng 4.3 triệu cp tương đương gần 28% vốn và trở thành cổ đông lớn. Ở chiều ngược lại, cựu Tổng Giám đốc Phạm Đình Dũng và công ty liên quan đã thoái sạch vốn.