Tin tức & sự kiện

27/09/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn VCP sau giao dịch thỏa thuận

Ông Lê Quốc Hương vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (UPCoM: VCP) sau khi mua thành công 1.05 triệu cp vào ngày 21/09/2022.

27/09/2022

VCP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quốc Hương

01/09/2022

VCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/09/2022

VCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

VCP: Quyết định Hội đồng quản trị

27/05/2022

Một cổ đông lớn bán ra 8 triệu cp VCP

CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất vừa bán 8 triệu cp của CTCP Tư Xây dựng và Năng Lượng VCP (UPCoM: VCP) vào ngày 23/05.

26/05/2022

VCP: CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất không còn là cổ đông lớn

19/05/2022

VCP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/05/2022

VCP: Điều lệ tổ chức và hoạt động

06/05/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

VCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

VCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

VCP: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Giao dịch bổ sung - 8,549,779 CP

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

VCP: Ngày 30/03/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

22/03/2022

VCP: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)