Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VCP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,7 tỷ đồng, giảm 99,57% so với cùng kỳ.

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VCP - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 44,84 tỷ đồng

25/09/2023

VCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2023

VCP: Vũ Tuấn Cường không còn là cổ đông lớn

30/08/2023

VCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2023

VCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/08/2023

VCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

VCP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Tuấn Anh

15/08/2023

VCP: Lê Quốc Hương không còn là cổ đông lớn

14/08/2023

VCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2023

VCP: Quyết định Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

02/08/2023

VCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

VCP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

VCP: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VCP - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,68 tỷ đồng, giảm 98,69% so với cùng kỳ.

25/07/2023

VCP: Thay đổi nhân sự

11/07/2023

Sàn niêm yết sắp đón loạt tân binh

03/07/2023

SSB: Quyết định của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành trả cổ tức cho cổ đông, phát hành cổ phiếu để tăng VCP tứ NVCSH và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết

29/06/2023

VCP: Quyết định Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26/06/2023

VCP đón cổ đông lớn mới

CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP (UPCoM: VCP) chào đón thêm 1 cổ đông lớn mới là ông Vũ Hà Nam sau khi cá nhân này mua vào 826,000 cp VCP trong ngày 19/06/2023.