Tin tức & sự kiện

18/08/2022

VEF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

VEF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

VEF: Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

23/07/2022

VEF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

31/05/2022

VEF: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

09/05/2022

VEF: Bà Lê Thị Hà được bầu giữ chức Thành viên BKS thay Bà Lê Thị Thảo

09/05/2022

VEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VEF: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

VEF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

VEF: Công văn bố thông tin về việc rút hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

22/03/2022

VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

VEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/03/2022

VEF: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/02/2022

VEF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/01/2022

VEF: Báo cáo tài chính quý 4/2021

06/01/2022

VEF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/10/2021

VEF: Thay đổi nhân sự

22/10/2021

VEF: Báo cáo tài chính quý 3/2021

22/09/2021

VEF: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành