Tin tức & sự kiện

27/09/2022

VGP: Thông báo vế ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2020

26/09/2022

VGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2022

VGP: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền của VSD

20/09/2022

VGP: Thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu VGP

20/09/2022

VGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

VGP: Báo cáo thường niên 2021

07/09/2022

VGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

VGP: Báo cáo tài chính năm 2021

30/08/2022

VGP: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu VGP vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

08/08/2022

VGP: CBTT ký hợp đồng soát xét 6 tháng đầu năm 2022 & kiểm toán năm 2022

04/08/2022

VGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 22/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa 3 cổ phiếu VGP, SDU và SGH vào diện cảnh báo.

22/07/2022

VGP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

VGP: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

10/06/2022

VGP giải trình cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

CTCP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch.

09/06/2022

VGP: Giải trình QĐ số 337/QĐ-SGDHN v/v cổ phiếu bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

09/06/2022

VGP: Giải trình Quyết định số 337/QĐ-SGDHN về việc cổ phiếu bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

27/05/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

25/05/2022

VGP: Quyết định về việc chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch

12/05/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát