Tin tức & sự kiện

15/09/2022

VHH: Giải trình về việc giá cổ phiếu VHH tăng trần 05 phiên liên tiếp

16/08/2022

VHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

VHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

VHH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào cuối tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/05/2022

VHH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

VHH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

VHH: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

VHH: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

VHH: Báo cáo tài chính năm 2021

03/03/2022

VHH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

VHH: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

30/06/2021

VHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07/06/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến vào cuối tháng 06 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Khách sạn Heritage – Huế; số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế hoặc sẽ được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng nếu tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Công ty sẽ thông báo địa chỉ cụ thể trong thư mời họp gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2020;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

24/05/2021

VHH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/04/2021

VHH: Gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

13/04/2021

VHH: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên 2021

06/04/2021

VHH: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

06/04/2021

VHH: Báo cáo tài chính năm 2020

03/07/2020

VHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020