Tin tức & sự kiện

10/08/2023

VHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

10/08/2023

VHH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh

08/08/2023

VHH: Nguyễn Mạnh Hùng không còn là cổ đông lớn

03/05/2023

VHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

VHH: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

14/04/2023

VHH: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

VHH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

VHH: Thông báo về trạng thái chứng khoán

03/04/2023

VHH: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

03/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

28/03/2023

VHH: Báo cáo tài chính năm 2022

28/03/2023

VHH: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

14/03/2023

VHH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/03/2023

VHH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

30/01/2023

VHH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/09/2022

VHH: Giải trình về việc giá cổ phiếu VHH tăng trần 05 phiên liên tiếp

16/08/2022

VHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

VHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

VHH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào cuối tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.