Tin tức & sự kiện

14/07/2023

VIM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

15/06/2023

VIM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

30/03/2023

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/03/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

23/03/2023

VIM chốt quyền chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 24%

CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền vào ngày 06/06/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/06/2023.

23/03/2023

VIM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

21/03/2023

VIM: Thay đổi nhân sự

21/03/2023

VIM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/03/2023

VIM: Thay đổi nhân sự

27/02/2023

VIM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/02/2023

VIM: Báo cáo tài chính năm 2022

06/02/2023

VIM: Báo cáo tài chính năm 2022

01/02/2023

VIM: Báo cáo thường niên 2022

30/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

17/01/2023

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/01/2023

VIM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

VIM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

26/07/2022

VIM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

VIM: Thay đổi người công bố thông tin

21/06/2022

VIM: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022