Tin tức & sự kiện

01/02/2023

VIM: Báo cáo thường niên 2022

17/01/2023

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/01/2023

VIM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

VIM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

26/07/2022

VIM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

VIM: Thay đổi người công bố thông tin

21/06/2022

VIM: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

15/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ ngày 28/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

06/06/2022

VIM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

27/04/2022

VIM: Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Long giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

07/04/2022

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/04/2022

VIM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

VIM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

07/03/2022

VIM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/02/2022

VIM: Báo cáo thường niên 2021

27/02/2022

VIM: Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

20/01/2022

VIM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/09/2021

VIM: Công bố thông tin về việc Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát