Tin tức & sự kiện

23/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

Vilico gom 5.4 triệu cp của doanh nghiệp sản xuất rượu vang Đà Lạt

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) trở thành cổ đông lớn tại CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL) sau khi mua 5.4 triệu cp (38.3%).

30/07/2022

VLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

VLC: Thay đổi nhân sự

05/07/2022

VLC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

15/06/2022

VLC: Đính chính sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ quản trị công ty

13/06/2022

VLC: Thay đổi nhân sự

13/06/2022

VLC: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ quản trị Công ty

10/06/2022

VLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

VLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

Giao dịch bổ sung - 109,246,713 CP

30/05/2022

VLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

VLC: Ngày 31/05/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

23/05/2022

VLC rục rịch chào bán 24 triệu cp để huy động vốn cho dự án bò thịt

Ban lãnh đạo Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC) dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn triển khai dự án bò thịt.

19/05/2022

VLC: Thay đổi nhân sự

19/05/2022

VLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

VLC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Chí Sơn