Tin tức & sự kiện

13/01/2024

Giá trị 5 cái xô đựng đá ngang vốn hóa 1 công ty niêm yết chia cổ tức đều đặn 1,8 - 3 tỷ đồng/năm

24/08/2023

EVN cảnh báo tình trạng thiếu điện năm 2024, công ty nào được hưởng lợi?

12/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 26/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long: Số 86, Đường 3/2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 26/09/2023.năm 2022

11/08/2023

VLP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2023

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

26/07/2023

VLP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

VLP: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

28/06/2023

VLP: Thay đổi nhân sự

28/06/2023

VLP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/06/2023

VLP: Thay đổi nhân sự

06/06/2023

VLP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/05/2023

VLP: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Phương Loan

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Tờ trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023.
+ Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2022.
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2023.
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 86, Đường 3/2, Phường 1, TP Vũng Tàu
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2023

28/04/2023

VLP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

21/04/2023

VLP: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 VLP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 13,28% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

18/04/2023

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

17/04/2023

VLP: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

VLP: Báo cáo tài chính năm 2022