Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VLP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

VLP: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2022

28/11/2022

VLP: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 13/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Số 86, Đường 3 tháng 2, P1, TP. Vĩnh Long

08/11/2022

VLP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/11/2022

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

VLP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

15/08/2022

VLP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế Toán Tài Vụ, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long. Số 86, Đường 3/2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 06/09/2022 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/07/2022

VLP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2022

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/07/2022

VLP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/07/2022

VLP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

VLP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 86, Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long
          - Nội dung họp: + Tờ trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022.
+ Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2022.
+ Tờ trình bổ sung Điều lệ công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh: xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác “xử lý phân bùn hầm cầu” mã ngành 3900).
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

30/05/2022

VLP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

VLP: Đính chính Nghi quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/05/2022

VLP: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/05/2022

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/04/2022

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị