Tin tức & sự kiện

19/09/2022

VMC: Thông báo bổ sung cổ phiếu VMC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

09/08/2022

VMC: Công văn chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Vimeco (VMC) ở mức 0%.

28/07/2022

VMC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

28/07/2022

VMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

VMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

VMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

VMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMC của Công ty cổ phần VIMECO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu VMC thì sẽ nhận được 1.234 : 100 * 8 = 98,7 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 98 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty cổ phần Vimeco – địa chỉ: 7 Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

VMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

08/07/2022

VMC: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

07/07/2022

VMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

VMC: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

22/06/2022

VMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/06/2022

VMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

VMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/04/2022

VMC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

VMC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

08/04/2022

VMC: Thay đổi nhân sự

30/03/2022

VMC: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

VMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022