Tin tức & sự kiện

28/09/2022

VNF: Ngày 12/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên 5,277,279 cổ phiếu niêm yết bổ sung

22/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,277,279 CP

21/09/2022

VNF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/09/2022

VNF: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 5,277,279 cổ phiếu

20/09/2022

VNF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

20/09/2022

VNF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ CTCP Vinafreight.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong cuối Tháng 9 đầu Tháng 10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Vinafreight tại Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ CTCP Vinafreight.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong cuối Tháng 9 đầu Tháng 10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Vinafreight tại Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

12/09/2022

VNF: Nghị quyết HĐQT

12/09/2022

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

VNF: Nghị quyết HĐQT

07/09/2022

VNF: Nghị quyết HĐQT

06/09/2022

VNF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

06/09/2022

VNF: Báo cáo kết quả Phát hành Cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021

05/09/2022

VNF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

VNF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

VNF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

VNF: Nghị quyết HDQT

17/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận (369/5*1=73,8) 73 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 73 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Văn phòng CTCP Vinafreight: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân (căn cước công dân)
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.