Tin tức & sự kiện

29/07/2022

VNX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNX của CTCP Quảng cáo và Hội chợ thươnng mại Vinexad như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu tại khu vực phía Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad - số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội - vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/05/2022; xuất trình chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu tại khu vực phía Nam làm thủ tục nhận cổ tức tại: Chi nhánh Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad - 1202, lầu 12 tòa nhà IndoChina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh - vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/05/2022; xuất trình chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/04/2022

VNX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

VNX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VNX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

VNX: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNX của CTCP Quảng cáo và Hội chợ thươnng mại Vinexad như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Điện lực, 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

09/03/2022

VNX: Báo cáo tài chính năm 2021

01/03/2022

VNX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/02/2022

VNX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

VNX: Ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

01/09/2021

VNX: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021

01/09/2021

VNX: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2020

16/07/2021

VNX: Công bố thông tin họp ĐHCĐ thường niên 2021

16/07/2021

VNX: Công bố thông tin họp đại hội cổ đông thường niên 2021

16/07/2021

VNX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/07/2021

VNX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

21/03/2021

VNX: Báo cáo thường niên 2020

12/03/2021

VNX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/03/2021

VNX: Báo cáo tài chính năm 2020