Tin tức & sự kiện

18/08/2022

VOC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

VOC: Công bố ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng quỹ - Bộ phận Tài chính Kế toán - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP, Lầu 9, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Đường Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q.1, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/08/2022

VOC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

VOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/07/2022

VOC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

VOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

VOC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/03/2022

VOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VOC: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

VOC: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

VOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: - Thông qua các Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
          - Nội dung họp: - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2021.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

24/02/2022

VOC: Công bố thông tin nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Lê Trà My

09/02/2022

VOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/02/2022

VOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

VOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

VOC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

29/12/2021

VOC: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

29/12/2021

VOC: Thay đổi nhân sự