Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/08/2022

VTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VTI: Ông Bùi Trung Dũng được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

29/06/2022

VTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

VTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTI của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong cuối tháng 6 năm 2022, sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may tại 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

17/05/2022

VTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

VTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

VTI: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

VTI: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

VTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/11/2021

VTI: Thay đổi nhân sự

29/07/2021

VTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

08/07/2021

VTI: CBTT về điểu lệ bổ sung sửa đổi

30/06/2021

VTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

18/06/2021

VTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2021

VTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2021

VTI: Thay đổi người đừng đầu chi nhánh

17/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTI của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong cuối tháng 6 năm 2021, sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may tại 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

14/05/2021

VTI: Quyết định của Tòa án về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng