Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VTS - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

16/01/2023

VTS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

11/01/2023

VTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/01/2023

VTS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/12/2022

VTS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

19/10/2022

VTS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/08/2022

VTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

VTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

VTS: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với VTS

14/07/2022

VTS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

13/07/2022

VTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/05/2022

VTS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/04/2022

VTS: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

22/04/2022

VTS: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

22/04/2022

VTS: Thông báo một số vấn dề được thông qua tại ĐHĐCĐTN

22/04/2022

VTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

VTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

VTS: Báo cáo thường niên năm 2021

06/04/2022

VTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

VTS: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022