Tin tức & sự kiện

04/08/2022

VTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

VTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

VTS: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với VTS

14/07/2022

VTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

VTS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/04/2022

VTS: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

23/04/2022

VTS: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

23/04/2022

VTS: Thông báo một số vấn dề được thông qua tại ĐHĐCĐTN

23/04/2022

VTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

VTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

VTS: Báo cáo thường niên năm 2021

06/04/2022

VTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

VTS: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS của CTCP Gạch ngói Từ Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 09 giờ 30 phút ngày 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn – Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: + Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.

08/03/2022

VTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

VTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

VTS: Báo cáo thường niên 2021

22/02/2022

VTS: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

VTS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

VTS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp