Tin tức & sự kiện

21/12/2023

Lệnh mua đột biến phiên ATC đẩy HAG tăng trần

26/07/2023

VWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/07/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 24/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND phường, xã nơi cổ đông cư trú.còn lại năm 2022

05/07/2023

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/06/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2023

VWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/06/2023

VWS: Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/05/2023

Quản trị doanh nghiệp tại Coninco (CNN): Rối do đâu?

29/05/2023

VWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/05/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 VWS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

31/03/2023

VWS: Quyết định về việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

29/03/2023

VWS: Báo cáo thường niên 2022

15/03/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2023

VWS: Báo cáo tài chính năm 2022

14/02/2023

VWS: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản