Tin tức & sự kiện

23/07/2022

VWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

VWS: Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/04/2022

VWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

VWS: Thay đổi người công bố thông tin

07/04/2022

VWS: Thay đổi nhân sự

07/04/2022

VWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế Toán, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 08/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo phát luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi cổ đông cư trú.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua tiền lương, thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua việc điều chỉnh chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh.

18/03/2022

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/03/2022

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/03/2022

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

VWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/12/2021

Viwase bị xử phạt do vi phạm hành chính về thuế

Cục thuế TP Hà Nội vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam (Viwase, UPCoM: VWS).

20/12/2021

VWS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

26/10/2021

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2021

VWS: Thay đổi nhân sự