Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VXB: Nghị quyết Ban kiểm soát về việc đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022

02/02/2023

VXB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/09/2022

VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

VXB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2022

VXB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

Giao dịch lần đầu - 4,049,006 CP

08/07/2022

VXB: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

08/07/2022

VXB: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre - VXB)

01/07/2022

VXB: Ngày 11/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB)

01/07/2022

VXB: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre VXB)

29/06/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

29/06/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

27/06/2022

SCIC muốn thoái vốn khỏi VXB qua đấu giá

Ngày 24/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo về việc đăng ký làm đại lý chào bán cạnh tranh lô hơn 2 triệu cp của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (HNX: VXB) do SCIC sở hữu.

24/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHCĐ.
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung:
+ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

15/06/2022

VXB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

VXB: Thông báo chốt danh sách cổ đông

08/06/2022

VXB: NQ HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông

08/06/2022

VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông

07/06/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu VXB

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (HNX: VXB).

06/06/2022

VXB: Ngày 30/06/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre