Tin tức & sự kiện

23/08/2023

VXB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

VXB: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

20/07/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

17/07/2023

VXB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/07/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

11/07/2023

VXB: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu VXB trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/07/2023

VXB: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2023

6 tháng đầu năm, thị trường UPCoM tăng trưởng tốt

05/06/2023

VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2023

VXB: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu VXB trên hệ thống giao dịch UPCoM

24/05/2023

VXB: Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

04/05/2023

VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/02/2023

VXB: Nghị quyết Ban kiểm soát về việc đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022

02/02/2023

VXB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/09/2022

VXB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/09/2022

VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

VXB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

VXB: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

08/07/2022

VXB: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre - VXB)