Tin tức & sự kiện

18/10/2022

WCS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/10/2022

WCS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/08/2022

WCS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

WCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

WCS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

WCS: Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

WCS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WCS của CTCP Bến xe Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, Số 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

02/06/2022

WCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

Bến xe Miền Tây có thêm 1 năm chia cổ tức 20%

Vào ngày 30/06 tới, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) sẽ thực hiện chia cổ tức 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 2,000 đồng cổ tức).

27/05/2022

WCS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

05/05/2022

WCS: Ông Nguyễn Minh Tiến bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ 01/05/2022

28/04/2022

WCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

WCS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/03/2022

WCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

WCS kỳ vọng lợi nhuận gấp 3 lần sau năm kinh doanh khó khăn do dịch

CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) dự báo số lượng hành khách xuất bến năm 2022 đạt 6.9 triệu người, gấp 2.2 lần trong năm 2021. Theo đó, kỳ vọng doanh thu tăng trưởng 59% và lợi nhuận gấp 3 lần.

28/03/2022

WCS: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WCS của CTCP Bến xe Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
          - Nội dung họp: + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và người lao động năm 2022.
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/03/2022

WCS: Báo cáo tài chính năm 2021