Tin tức & sự kiện

22/09/2022

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP

16/09/2022

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

14/09/2022

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/07/2022

WTC: Thay đổi nhân sự

30/07/2022

WTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

28/07/2022

WTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/07/2022

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/07/2022 (thứ năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, số 108 đường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: + Thông qua thay đổi Thành viên ban kiểm soát Công ty;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
+ Thông qua một số hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

15/06/2022

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/06/2022

WTC: Công bố thông tin Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/05/2022

WTC: Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

24/05/2022

WTC: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

WTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2022

WTC: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2022 (thứ tư)
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua thanh toán thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
+ Một số nội dung khác.

11/03/2022

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

WTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/10/2021

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đã bán 30,837 CP