Tin tức & sự kiện

28/11/2022

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đã mua 10,800 CP

03/11/2022

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 10,000 CP

02/11/2022

WTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/10/2022

WTC: Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Trọng Toản giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Vũ Văn Tâm nghỉ theo chế độ hưu trí

24/10/2022

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 30,000 CP

24/10/2022

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đã mua 22,100 CP

06/10/2022

WTC: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, số 108 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 12/10/2022. Khi đến cổ đông mang theo sổ sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2022

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP

16/09/2022

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

14/09/2022

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/07/2022

WTC: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm Soát Công ty

29/07/2022

WTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

28/07/2022

WTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/07/2022

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/07/2022 (thứ năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, số 108 đường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: + Thông qua thay đổi Thành viên ban kiểm soát Công ty;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
+ Thông qua một số hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

15/06/2022

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/06/2022

WTC: Công bố thông tin Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/05/2022

WTC: Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát