ACC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

ACC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm