ACC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông

ACC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm