B82: Dương Lê Tĩnh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 14,900 CP

B82: Dương Lê Tĩnh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 14,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Lê Tĩnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,900 CP (tỷ lệ 0.3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14,900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/12/2021.

HNX