BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần BIBICA công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm