16:13, 12/08/2022

BCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX