BCTC 2022 CKA - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 27,85% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí tài chính của công ty đã tăng 2,62% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 7,91% do công ty đã trả nợ vay và số dư vay tăng 40,61% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng đã giảm 28,72% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 7,7% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên ở mức 33 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây