BCTC 2022 HJC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 11,43% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 11,41% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 11,6% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 5,04% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,73% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 100% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 17.98, năm 2021 ở mức 18.32. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 4.97, năm 2021 ở mức 5.8.

  • Chi phí bán hàng tăng 4,69% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 8,13% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 129 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây