BCTC 2022 MTL - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 0 tỷ đồng.

  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 60 tỷ đồng.