BCTC 2022 NTT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 18,15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 17,65% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 65,6% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 23,89% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 12,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,52% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 5,08% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 2.02, năm 2021 ở mức 2.44. Vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 4.21, năm 2021 ở mức 3.84.

  • Chi phí bán hàng giảm 0,75% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 5,87% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 27,03% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây