BCTC 2022 PBP - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 7 tỷ đồng, tăng 16,41% so với cùng kỳ.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 7,75% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 9,72% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 36,72% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 12,12% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 30,66% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,19% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 39,24% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 8.7, năm 2021 ở mức 7.45. Vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 137.55, năm 2021 ở mức 66.4.

  • Chi phí bán hàng giảm 28,72% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 12,27% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 48 tỷ đồng.