BCTC 2022 QNC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 90 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 23,29% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 25,37% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 41,83% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 11,06% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 5,31% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 9,91% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 2,88% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 77,46% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 1,71% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 20% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây