BCTC Quý 4/2023 QNC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 70,26 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,73% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 0,3%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 21,38% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng lại tăng 9,06%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 24,39 tỷ đồng, giảm 142,28% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.421,47 tỷ đồng, giảm 4,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 21,54% so với cùng kỳ, đạt 70,26 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 116,31% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 137,05%.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.150,94 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 7.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây