BCTC 2022 TMB - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 195 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 125,22% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 129,38% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 157,28% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 58,05% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 385,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 81,87% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 100% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 17.3, năm 2021 ở mức 7.14. Vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước, năm 2022 ở mức 219.71, năm 2021 ở mức 98.37.

  • Chi phí bán hàng tăng 33,75% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 67,11% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 150 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây