BCTC 2023 ABC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 26 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,28% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 15,92%.
  • Chi phí tài chính giảm 57,77%, trong đó chi phí lãi vay giảm 40,51%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 53,41%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 204 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 809.84, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 3.55.
  • Chi phí bán hàng giảm 78,84% và chi phí quản lý tăng 100,25%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây