BCTC 2023 ACG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 437 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 15,94% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 15,4%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 17,21%.
  • Chi phí tài chính giảm 20,24%, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,83%.
  • Vốn điều lệ tăng 11%.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,65% và chi phí quản lý tăng 2,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây