BCTC 2023 ADP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 47,17% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,12%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 16,37%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, giảm 9,38%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 11,65%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 230 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 32,7%, chi phí quản lý giảm 14,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây