BCTC 2023 AGF - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 16,37%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 20,99%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 67,03%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 49,82%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,56%, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,16%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 8,47%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 281 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 16,9 xuống còn 13,7, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 13,9 xuống còn 8,38.
  • Chi phí bán hàng giảm 72,85%, trong khi chi phí quản lý tăng mạnh 622,85%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây