BCTC 2023 AMC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,85% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 11,08% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 2,93%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 20,5%.
  • Chi phí tài chính giảm 68,82%, trong đó chi phí lãi vay giảm 60,24%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 45,16%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 28 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm, vòng quay các khoản phải thu tăng.
  • Chi phí bán hàng giảm 24,79%, chi phí quản lý giảm 2,79%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây