BCTC 2023 APS - công ty lỗ 180 tỷ đồng.

  • Doanh thu hoạt động của công ty đạt 435 tỷ đồng, tăng 3,17%.
  • Doanh thu chủ yếu đến từ lãi từ các tài sản tài chính, chiếm 93,16% tổng doanh thu, đạt 405 tỷ đồng, tăng 14,7%.
  • Tổng chi phí hoạt động giảm xuống 424 tỷ đồng, giảm 56,09%.
  • Chi phí từ lỗ từ các tài sản tài chính chiếm 97,93% tổng chi phí, đạt 415 tỷ đồng, giảm 56,51%.
  • Lợi nhuận năm 2023 đạt 180 tỷ đồng, tăng 59,93%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây