BCTC 2023 BDG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 123 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 17,62%, còn giá vốn giảm nhanh hơn 16%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 9,78%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 24,7%.
  • Chi phí tài chính giảm 31,45%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,64%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 23,08%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 248 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 31,02%, trong khi chi phí quản lý tăng 42,28%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây