BCTC 2023 BHC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 2,66% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 54,97%, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 9,1%.
  • Chi phí tài chính giảm 5,34%, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,5%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 6,91%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 45 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây