BCTC 2023 BNA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 45 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 41,15%, trong khi giá vốn tăng 49,11%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 16,71%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 0,32%.
  • Chi phí tài chính tăng 97,63%, trong đó chi phí lãi vay tăng 88,98%.
  • Số dư vay tăng 37,27%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 250 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 2.84 lên 3.03, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 4.81 xuống 4.64.
  • Chi phí bán hàng tăng 24,37%, chi phí quản lý tăng 2,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây