BCTC 2023 BRC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 4,29% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,72% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 1,01.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 4,21%.
  • Chi phí tài chính giảm 4,85%, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,84%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 30,28%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 124 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 10,95%, chi phí quản lý tăng 8,26%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây