BCTC 2023 BSA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 97 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,5% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 0,89%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 25,39%.
  • Chi phí tài chính tăng 33,71%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 26,31%.
  • Vốn điều lệ tăng 2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây